กำหนดการเข้าเตรียมพื้นที่เพื่อจัดนิทรรศการ 

กำหนดการเข้าเตรียมพื้นที่เพื่อจัดนิทรรศการ 18:00 - 18:30 น.